Säännöt

Yhdistyksen säännöt

1 § Seuran nimi on Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry, (Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap, Finnish Association for Media and Communication Studies) ja sen kotipaikka Tampereen kaupunki sekä toimialueena koko Suomi.

2 § Seuran tarkoituksena on edistää viestinnän, median ja journalismin tutkimusta, seurata viestintä- ja tiedepoliittista päätöksentekoa ja tarvittaessa ottaa kantaa niihin liittyviin kysymyksiin sekä edistää media- ja viestintätieteellisen tutkimuksen, tutkijoiden ja alan seurojen kansainvälistä yhteistyötä. Tarkoitustaan seura toteuttaa järjestämällä tieteellisiä konferensseja, seminaareja ja muita tilaisuuksia sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

3 § Toimintansa tukemiseksi seura voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, hankkia varoja keräysten ja arpajaisten avulla, omistaa osakkeita ja kiinteistöjä, myydä merkkejä, muistoesineitä ja mainosvälineitä.

4 §Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen henkilön tai yhteisön, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Jäsenen velvollisuus on maksaa vuosittain jäsenmaksunsa. Henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksut määritellään vuosikokouksessa. Eroaminen ja erottaminen seurasta Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Kunniajäseneksi voi seura varsinaisessa kokouksessaan seuran hallituksen esityksestä hyväksyä toimialansa tai päämääriensä parissa erityisen ansioituneen suomalaisen tai ulkomaalaisen henkilön. Kunniajäsenten lukumäärä ei saa olla yli kymmenen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

6 § Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana. Kutsu näihin kokouksiin on joko julkaistava seuran julkaisussa tai lähetettävä kirjallisena kutsuna kirjeitse tai sähköpostitse vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Muuhun kokoukseen seura kokoontuu, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsenyhteisöä tai 1/10 seuran henkilöjäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta. Kutsu kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse. Kokouksissa henkilöjäsenillä on yksi ääni.

7 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • valitaan seuran puheenjohtaja
  • valitaan seuran hallituksen muut jäsenet, vähintään 6 ja enintään 15
  • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan toimikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
  • päätetään henkilöjäsenten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta
  • vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle
  • vahvistetaan seuran talousarvio seuraavalle toimikaudelle
  • käsitellään hallituksen toiminta- ja tilikertomus edelliseltä toimikaudelta
  • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
  • käsitellään muut hallituksen tai jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat

8 § Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on vähintään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi. Näiden on annettava lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § Seuran toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii puheenjohtajalta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla. Asioiden valmistelua ja kiireellisten asioiden hoitamista varten hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Seuran kokoukseen voidaan osallistua seuran kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Myös seuran hallituksen kokous voidaan pitää hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

10 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä taloudenhoitaja taloudellisissa asioissa, kukin erikseen.

11 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat. Hallitus valitsee seuran säännöllisten julkaisujen päätoimittajat.

12 § Nämä säännöt voidaan muuttaa seuran kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut kaksi kolmasosaa kokouksessa edustettuina olleista äänistä. Sääntömuutosasiasta on mainittava kokouskutsussa.

13 § Seura voidaan lakkauttaa kahdessa seuran peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään 30 päivää, jos 4/5 läsnä olleista sitä kannattaa molemmissa kokouksissa. Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava sellaisille yhteisöille tai järjestöille, jotka toimivat samanlaisten päämäärien hyväksi, joita seura on edustanut.