journalismi

Suomalaisen journalistin itseymmärrys muutosten keskellä

Artikkeli   // 1 Comment

Reeta Pöyhtäri, Jari Väliverronen & Laura Ahva

Abstrakti: Suomalainen journalismi on viime vuosina elänyt kiihtyvässä murroksessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten toimittajat itse kokevat muutoksen ja sen vaikutukset työhönsä ja omaan ammatilliseen itseymmärrykseensä. Artikkelin teoreettisena viitekehyksenä toimii professionalismin diskursiivinen rakentuminen ja fokuksessa on erityisesti se, millaiseen rooliin journalismiprofession ydinarvot – julkinen palvelu, autonomisuus, eettisyys, objektiivisuus ja ajankohtaisuus [...]

>>>

Pelkkää retoriikkaa? Populismin kehykset Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä

Artikkeli   // 0 Comments

Juha Herkman

Abstrakti: Tässä tutkimuksessa selvitetään laadullisen kehysanalyysin avulla, minkälaisia merkityksiä populismille annettiin vuoden 2011 eduskuntavaalien lehtijulkisuudessa. Analyysi valottaa osaltaan populismi-termin käyttöä poliittisessa diskurssissa ja sitä kautta populismin roolia suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa. Tutkimuksen aineistona ovat Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa vaalien yhteydessä julkaistut lehtijutut, joissa puhuttiin populismista. Populismi [...]

>>>

Pohjoisen ydinmylly
Fennovoima kolmessa suomalaisessa sanomalehdessä 2007–2013

Artikkeli   // 0 Comments

Pertti Vehkalahti

Abstrakti: Artikkelissa tutkitaan lehtikirjoittelua Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Aineistona ovat Helsingin Sanomissa, Kalevassa ja Raahen Seudussa julkaistut lehtijutut ja mielipidekirjoitukset vuosilta 2007–2013. Artikkelissa selvitetään, minkä verran eri ryhmät esiintyivät puhujina lehtien sivuilla. Lisäksi tarkastellaan, mistä aiheista aineistossa puhuttiin ja millaisten ydinvoima-argumenttien yhteydessä eri puhujat esiintyivät. Tutkimus perustuu aineiston määrälliseen [...]

>>>

Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä

Artikkeli   // 0 Comments

Timo Harjuniemi, Juha Herkman & Markus Ojala

Abstrakti: Artikkelissa analysoidaan suomalaisten sanomalehtien tapaa politisoida eurokriisi vuosina 2010–2012. Politisoinnilla viitataan lehtien tapoihin tuottaa vaihtoehtoisia näkemyksiä ja ratkaisumalleja kriisistä sekä tuoda julkiseen keskusteluun erilaisia toimijoita. Tutkimuksen aineisto koostuu 971 eurokriisiä käsitelleestä lehtiartikkelista, jotka kerättiin Helsingin Sanomista, Kauppalehdestä, Kalevasta ja Ilta-Sanomista. Tutkimus on osa Oxfordin yliopiston [...]

>>>

Amatöörikuvien läheisyys kriisiuutisissa toimittajien ja yleisön tulkitsemina

Artikkeli   // 0 Comments

Laura Ahva & Mervi Pantti

Abstrakti: Ajatus ”lähelle pääsemisestä” toistuu journalistisissa kolumneissa, juhlapuheissa ja strategiapapereissa. Läheisyydestä on tullut journalistinen strategia. Yksi uusista keinoista tuottaa journalismiin läheisyyttä on monenlaisen yleisöaineiston hyödyntäminen. Tässä artikkelissa keskitymme erityisesti kriisi- ja onnettomuusuutisissa julkaistuun kuvalliseen yleisöaineistoon, eli niin sanottuihin amatöörikuviin. Tarkastelemme amatöörikuvien läheisyyteen liittyviä [...]

>>>

Historian jokapäiväinen virta sanomalehdessä

Artikkeli   // 0 Comments

Olli Seuri

Abstrakti: Artikkelissa selvitetään, millainen on historian jokapäiväinen virta sanomalehdessä. Aineistona on vuoden 2008 Helsingin Sanomien 1960-lukua koskevat viittaukset. Kaikkein arkipäiväisintä on satunnainen historian journalistinen esittäminen, joka koostuu usein faktanomaisista viittauksista tapahtuman tai ilmiön taustaan. Tulkitsevammat viittaukset menneisyyteen ovat tietoista historian journalistista esittämistä. Se on aina riippuvaista toimituksellisista valinnoista eikä [...]

>>>

Toimittajien rajankäyntejä ammattilaisista ja amatööreistä journalismin tuotannossa

Artikkeli   // 0 Comments

Jaana Hujanen

Abstrakti: Artikkelissa tarkastellaan, millaiseksi suomalaisten sanomalehtitoimittajien ymmärrys yleisöstä journalismin tuottamisessa on rakentumassa sekä miten journalistisen profession moderni käsitys hyvän journalismin käytännöistä peilautuu journalismia ja yleisön osallistumista koskevaan neuvotteluun 2010-luvun taitteessa. Artikkelin teoreettinen tausta ja keskustelu pohjaavat journalismin ja diskurssin tutkimukseen. Aineistona ovat 20 sanomalehtitoimittajan laadulliset [...]

>>>