Mevi ry

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry edistää median ja viestinnän tutkimusta ja tekee sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella.

Mevi julkaisee Media & viestintä -lehteä ja järjestää Median ja viestinnän tutkimuksen päiviä. Lisäksi Mevi on mukana järjestämässä muita tapahtumia, muun muassa Mediakritiikin iltapäivää. Mevillä on noin 300 jäsentä, joista suurin osa on Suomessa toimivia tutkijoita ja opettajia, sekä 11 yhteisöjäsentä.

Mevi on perustettu vuonna 1974, tuolloin nimellä Tiedotusopillinen yhdistys TOY. Tämä rekisteröity yhdistys muutti nimensä nykyiseksi vuonna 2009.

Tieteellinen yhteistyö

Mevi kuuluu Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan (TSV), jonka kautta se tekee yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa. Mevi on Kultti ry:n eli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton sekä Suomen tiedekustantajien liiton jäsen. Mevi tekee yhteistyötä myös pohjoismaisen median ja viestinnän tutkimuksen tietopalvelun Nordicomin kanssa.

Mevi osallistuu pohjoismaiseen yhteistyöhön muiden maiden tutkijoiden ja yhdistysten kanssa. Osana tätä pohjoismaista verkostoa Mevi on mukana järjestämässä kansainvälistä NordMedia-konferenssia, joka järjestetään kahden vuoden välein.

Mevi on jäsen kansainvälisessä media- ja viestintätutkimuksen yhdistyksessä IAMCR:ssä sekä eurooppalaisessa viestinnän tutkimuksen ja opetuksen yhdistyksessä ECREA:ssa. Yhdistys on perustettu vuonna 1974, ja vuoteen 2013 sen nimi oli Tiedotusopillinen yhdistys TOY.

Liity jäseneksi

Mevin jäsenenä olet osa median ja viestinnän tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteisöä. Seuran verkkosivuilta ja uutiskirjeestä saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, ja seuran jäsenenä pääset Mevi-päiville alennettuun hintaan. Jäsenenä olet myös tukemassa kotimaista tiedejulkaisemista. Monista muista open access -journaaleista poiketen Media & viestintä ei kerää rahaa lehdessä julkaisevilta, vaan toiminta perustuu Mevin ja sen jäsenten tukeen.

Liity Mevin jäseneksi ilmoittamalla nimesi ja sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihteerille sihteeri@mediaviestinta.fi. Mainitse viestissä myös se, liitytkö täys- vai opiskelijajäseneksi.

Jäsenmaksut vuonna 2024:

   • täysjäsenyys 35 euroa vuodessa

   • perustutkinto-opiskelijan jäsenyys 15 euroa (ensimmäinen vuosi on uusille opiskelijajäsenille ilmainen)

  Jäsenmaksu on tulonhankkimisvähennyskelpoinen.

  Yhteisöjäsenet

  Mevin yhteisöjäsenet tukevat seuraa ja Media & viestintä -lehden julkaisutoimintaa 500 eurolla vuodessa. Yhteisöjäseniemme tuki on erittäin arvokasta Mevin toiminnalle. Yhteisöjäsenet voivat tiedottaa toiminnastaan Mevin verkkosivuilla ja uutiskirjeessä sekä olla mukana Median ja viestinnän tutkimuksen päivillä.

  Jos organisaationne on kiinnostunut yhteisöjäsenyydestä, ota yhteyttä Mevin sihteeriin mevi.sihteeri@gmail.com.

  Yhteisöjäsenet vuonna 2024

    • Median laitos, Aalto-yliopisto
    • Journalismin koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
    • Viestinnän oppiaine, Helsingin yliopisto
    • Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
    • LUT-kauppakorkeakoulu, LUT-yliopisto
    • Journalistik och kommunikation, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet
    • Viestintätieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
    • Mediakasvatusyksikkö, Lapin yliopisto
    • Helsingin Sanomain Säätiö
    • C. V. Åkerlundin mediasäätiö
    • Media-alan tutkimussäätiö

   Hallitus vuonna 2024

   Katja Lehtisaari (puheenjohtaja)
   Tampereen yliopisto
   katja.lehtisaari@tuni.fi

   Veera Ehrlén (varapuheenjohtaja)
   Jyväskylän yliopisto

   Liisa Ovaska (sihteeri ja viestintävastaava)
   Tampereen yliopisto
   sihteeri@mediaviestintä.fi 

   Pauliina Penttilä (rahastonhoitaja)
   Tampereen yliopisto
   pauliina.penttila@tuni.fi

   Annu Perälä (Media & viestinnän toimitussihteeri)
   Vaasan yliopisto
   toimitussihteeri@mediaviestintä.fi 

   Lauri Haapanen 
   Jyväskylän yliopisto 

   Kaarina Järventaus
   Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

   Laura Kettunen
   Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto

   Joonas Koivukoski
   Helsingin yliopisto

   Eveliina Salmela
   Vaasan yliopisto

   Stefanie Heikel-Sirén
   Svenska social- och kommunalhögskolan

   Kari Suomalainen 
   LUT-yliopisto

   Jari Väliverronen
   Tampereen yliopisto


   Yhdistyksen säännöt

   1 § Seuran nimi on Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry, (Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap, Finnish Association for Media and Communication Studies) ja sen kotipaikka Tampereen kaupunki sekä toimialueena koko Suomi.

   2 § Seuran tarkoituksena on edistää viestinnän, median ja journalismin tutkimusta, seurata viestintä- ja tiedepoliittista päätöksentekoa ja tarvittaessa ottaa kantaa niihin liittyviin kysymyksiin sekä edistää media- ja viestintätieteellisen tutkimuksen, tutkijoiden ja alan seurojen kansainvälistä yhteistyötä. Tarkoitustaan seura toteuttaa järjestämällä tieteellisiä konferensseja, seminaareja ja muita tilaisuuksia sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

   3 § Toimintansa tukemiseksi seura voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, hankkia varoja keräysten ja arpajaisten avulla, omistaa osakkeita ja kiinteistöjä, myydä merkkejä, muistoesineitä ja mainosvälineitä.

   4 § Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen henkilön tai yhteisön, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Jäsenen velvollisuus on maksaa vuosittain jäsenmaksunsa. Henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksut määritellään vuosikokouksessa. Eroaminen ja erottaminen seurasta Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

   5 § Kunniajäseneksi voi seura varsinaisessa kokouksessaan seuran hallituksen esityksestä hyväksyä toimialansa tai päämääriensä parissa erityisen ansioituneen suomalaisen tai ulkomaalaisen henkilön. Kunniajäsenten lukumäärä ei saa olla yli kymmenen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

   6 § Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana. Kutsu näihin kokouksiin on joko julkaistava seuran julkaisussa tai lähetettävä kirjallisena kutsuna kirjeitse tai sähköpostitse vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Muuhun kokoukseen seura kokoontuu, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsenyhteisöä tai 1/10 seuran henkilöjäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta. Kutsu kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse. Kokouksissa henkilöjäsenillä on yksi ääni.

   7 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

     • valitaan seuran puheenjohtaja

     • valitaan seuran hallituksen muut jäsenet, vähintään 6 ja enintään 15

     • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan toimikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan

     • päätetään henkilöjäsenten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta

     • vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle

     • vahvistetaan seuran talousarvio seuraavalle toimikaudelle

     • käsitellään hallituksen toiminta- ja tilikertomus edelliseltä toimikaudelta

     • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

     • käsitellään muut hallituksen tai jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat

    8 § Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on vähintään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi. Näiden on annettava lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

    9 § Seuran toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii puheenjohtajalta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla. Asioiden valmistelua ja kiireellisten asioiden hoitamista varten hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Seuran kokoukseen voidaan osallistua seuran kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Myös seuran hallituksen kokous voidaan pitää hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

    10 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä taloudenhoitaja taloudellisissa asioissa, kukin erikseen.

    11 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat. Hallitus valitsee seuran säännöllisten julkaisujen päätoimittajat.

    12 § Nämä säännöt voidaan muuttaa seuran kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut kaksi kolmasosaa kokouksessa edustettuina olleista äänistä. Sääntömuutosasiasta on mainittava kokouskutsussa.

    13 § Seura voidaan lakkauttaa kahdessa seuran peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään 30 päivää, jos 4/5 läsnä olleista sitä kannattaa molemmissa kokouksissa. Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava sellaisille yhteisöille tai järjestöille, jotka toimivat samanlaisten päämäärien hyväksi, joita seura on edustanut.