Lobbaus käyttää hyväksi toimitustyössä lisääntyviä haasteita

Suomalaiset toimitukset eivät ole riittävästi varautuneet ammattimaisiin lobbausyrityksiin. Tutkija Markus Mykkänen haastatteli kokeneita suomalaisia talous- ja politiikan toimittajia ja tutki heidän kohtaamiaan vaikutusyrityksiä. Tutkimuksesta kertova artikkeli Toimittajien kokema lobbaus suomalaisessa politiikan uutisoinnissa on julkaistu Media & viestintä -lehdessä 4/2023.

Mihin laajempaan ilmiöön ja keskusteluun artikkelisi liittyy?

Tutkimukseni liittyy lisääntyneeseen sekä yhä ammattimaistuneempaan lobbaamiseen, mutta journalistisen työn näkökulmasta. Uutismedioilla on merkittävä roolinsa poliittisen päätöksentekoon liittyvässä keskustelussa ja siihen liittyvän informaation välittämisessä. Median kautta lobbaaminen on viime vuosina noussut yhä näkyvämmäksi pohjoismaisessa poliittisen vaikuttamisen tutkimuksessa. Artikkelini liittyy medialobbaukseen suomalaisesta näkökulmasta ja tuo näin yhden näkökulman lisää tähän keskusteluun.

Mikä on antisi tähän keskusteluun?

Suomalainen lobbaustutkimus on viimeisen reilun 20 vuoden aikana keskittynyt vahvasti itse päätöksentekijöihin, valmisteleviin elimiin ja julkiseen hallintoon kohdistuvaan lobbaukseen. Uutismedialähtöinen lobbaustutkimus on jäänyt vähälle. Erityisesti lobbaustutkimusta on Suomessa tehty vähän toimitusten ja toimittajien tasolla. Tässä artikkelissa lobbausta tarkastellaan käytännön toimitustyön tasolla. Tulokset osoittavat, että toimitustyön kohtaamat lukuisat haasteet ruokkivat myös toimittajiin kohdistuvaa poliittista vaikuttamista. Samaan aikaan toimitusten ja toimittajien varautuminen lobbaamiseen on heikentynyt, ja se on yhä useammin toimittajan oman ammattitaidon varassa.

Mikä on artikkelisi keskeinen argumentti?

Politiikan ja talouden uutisoinnissa työskentelevät toimittajat kokevat säännöllisesti poliittisten tai taloudellisten näkökulmien lobbaamista, jolla pyritään haastamaan toimitusten päätäntävaltaa. Toimittajiin kohdennetaan aktiivisia, journalistiseen työhön tai tiedonsaantiin vaikuttavia menetelmiä ja toimenpiteitä, joilla tarkoituksenmukaisesti pyritään vaikuttamaan poliittisen päätöksenteon uutisointiin, sen taustalla tapahtuvaan journalistiseen prosessiin sekä tätä kautta myös itse poliittiseen päätöksentekoon. 

Mitä haluat artikkelillasi sanoa?

Uutismediaan kohdistuva lobbaus ei lähtökohtaisesti ole negatiivinen ilmiö vaan voi osaltaan edesauttaa demokratian toteutumista ja moniäänistä poliittista keskustelua. Toimittajiin ja uutistoimituksiin kohdistuva lobbaus tulisi kuitenkin tunnistaa tekijäksi, joka voi suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa politiikan sekä talouden journalismiin. Tämä tulisi huomioida journalistisessa työprosessissa sekä toimittajien ja toimitusten ohjeistuksissa.

Kenen kannattaa lukea artikkelisi?

Erityisesti poliittisesta viestinnästä ja vaikuttamisesta kiinnostuneiden kannattaa lukea artikkeli. Lobbaamisesta kiinnostuneille se antaa varmasti hyvän kuvan ilmiön kehittymisestä sekä suomalaisessa että pohjoismaisessa kontekstissa. Toimittajille ja toimituksille artikkeli varmasti antaa käytännönläheistä näkökulmaa lobbaamisen kehittymiseen.

Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen?

Viestinnän merkitys päätöksenteossa ja poliittinen vaikuttaminen mediaan ovat aina olleet kiinnostavia ja innoittavia tutkimusaiheita. Kiinnostus lobbaamiseen ja viestinnällä vaikuttamiseen syttyi jo väitöskirja-aikoihin. Väitöksen jälkeen näitä teemoja onkin saanut tutkia useista eri näkökulmista.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.