Miten media rakensi Remedystä menestystarinan?

”Punaisena lankana Remedyn menestystarinassa toimi selonteko siitä, miten pienen ydinryhmän harrastus muuttui ammattimaiseksi liiketoiminnaksi ja miten yritys kasvoi vuosien saatossa pienestä autotalliyrityksestä pörssiyhtiöksi”, kirjoittavat Tero Pasanen ja Jaakko Suominen artikkelissaan Demoryhmästä pörssiyhtiöksi, joka on julkaistu Media & viestintä -lehdessä 1/2021.

1.  Mihin keskusteluun artikkelinne liittyy?
Artikkelimme liittyy yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa pohditaan suomalaisen digitaalisen peliteollisuuden merkitystä ja menestystä. Tieteellisestä näkökulmasta artikkeli linkittyy erityisesti 2000-luvulla nousseeseen digitaalisten pelikulttuurien tutkimukseen, pelihistoriantutkimukseen sekä pelijournalismin tutkimukseen.

2.  Mikä on antinne tähän keskusteluun?
Halusimme käsitellä kriittisesti niitä tapoja, joilla suomalaista peliteollisuutta lähestytään kotimaisessa lehdistössä. Tässä artikkelissa olemme keskittyneet yhden keskeisen yrityksen, Remedyn, julkisen kuvan kehitykseen. Tarkastelimme aihepiiriä menestystarinan ajatuksen kautta, kiinnittäen erityisesti huomiota lehtikirjoittelun aihealueisiin ja mediakehyksiin, joiden avulla tätä kyseistä tarinaa on rakennettu 1990-luvun lopulta tähän päivään.

3.  Mikä on artikkelinne keskeinen argumentti?
Peliteollisuutta käsitellään mediassa muutaman pääteeman kautta, joista korostuvat erityisesti yritystoimintaan, talouteen ja teknologiaan liittyvät seikat. Varsinkin valtalehdistö käsittelee edelleen niukemmin pelejä osana laajempaa kulttuuriteollisuuden viitekehystä, eikä juuri viittaa esimerkiksi pelaajiin. Tilanne on tosin hiljalleen muuttumassa.

4.  Mitä haluatte artikkelillanne sanoa?
Pelijournalismin tutkimuksessa on hedelmällistä tarkastella asioita historiallisina muutosprosesseina. Toisaalta tutkimuksemme osoittaa myös, että Suomessa olisi tarvetta nykyistä moniulotteisemmalle ja kriittisemmälle pelijournalismille.

  5.  Kenen kannattaa lukea artikkelinne?
Media & viestintä -lehdessä ei ole juurikaan julkaistu digitaalisia pelejä ja pelaamista käsitteleviä artikkeleita. Käyttämämme kehysanalyysi on sitä vastoin teoreettisena viitekehyksenä varsin tuttu lehden lukijakunnalle. Halusimme  tuoda esiin sen, että myös peliaiheet sopivat hyvin Media & viestintä -lehteen. Uskomme, että aihepiiri kiinnostaa laajemminkin peli- ja viestintäalan tutkijoita, opiskelijoita ja muita ammattilaisia.

6.  Mikä sai teidät tarttumaan tähän aiheeseen?
Olemme mukana Suomen Akatemian rahoittamassa pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä (Tampereen, Jyväskylän ja Turun yliopistot). Yksi huippuyksikön teemoista käsittelee sitä, miten yhteiskunta kehystää pelikulttuureja. Tämän teeman sisällä tutkimme pelaamiseen liittyvää julkista ja yhteiskunnallista keskustelua. Aiemmin olimme tutkineet enemmän peli- ja tietokoneharrastuskulttuurien sisäistä keskustelua pelaamisesta, joten nyt halusimme lähestyä aihealuetta myös sanomalehtikeskustelun kautta.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.