Taipuvatko Ylen arvot someen?

Sosiaalisen median logiikka muovaa journalistisen median prosesseja ja käytäntöjä. ”Tässä artikkelissa pureudumme siihen, miten Yleisradio näkee roolinsa ja arvonsa somen hallitsemassa toimintaympäristössä”, kertoo Liisa Niemi artikkelista Vaakakupissa vaarat ja vastuu, joka tarkastelee julkisen palvelun median arvoja sosiaalisen median alustojen paineessa. Niemi on kirjoittanut artikkelin yhdessä Minna Koivulan, Salla-Maaria Laaksosen ja Mikko Villin kanssa, ja se on julkaistu Media & viestintä -lehdessä 2/2021 osana Dataistunut media -teemaa.

1. Mihin keskusteluun artikkelinne liittyy?
Artikkelimme liittyy keskusteluun julkisen palvelun median alustaistumisesta ja dataistumisesta. Sosiaalisen median alustat ovat muovanneet media-alan prosesseja ja käytäntöjä merkittävästä. Yksi näkyvä esimerkki alustaistumisesta on erilaisen datan ja analytiikan omaksuminen toimituksiin. Haaste on se, että alustayritysten toimintaperiaatteet ovat usein ristiriidassa mediaorganisaatioiden arvojen kanssa. Erityisen hyvin tämä ristiriita tulee esiin yleisradioyhtiöiden kohdalla, joiden toiminnan perustana ovat julkisen palvelun arvot.

2. Mikä on antinne tähän keskusteluun?
Artikkelissa pureudumme laadullisen haastatteluaineiston avulla siihen, miten Yleisradio näkee roolinsa sosiaalisen median alustojen logiikan hallitsemassa toimintaympäristössä ja millaista arvoihin liittyvää pohdintaa Ylen alustasuhteeseen liittyy. Toisinaan aiempi tutkimus julkisen palvelun medioiden alustaistumisesta luo kuvaa maailmasta, jossa yleisradioyhtiöt kulkevat alustayhtiöiden talutusnuorassa. Artikkelimme kuitenkin osoittaa, että tilanne ei ole aivan näin mustavalkoinen: sosiaalisen median alustat eivät vain yksipuolisesti muuta media-alan käytäntöjä vaan osin myös ohjaavat arvopohjaiseen keskusteluun ja pohdintaan.

3. Mikä on artikkelinne keskeinen argumentti?
Yleisradion suhde sosiaalisen median alustoihin näyttäytyy tasapainotteluna, jatkuvana tarpeena neuvotella alustoilla toimimiseen liittyvistä toimintatavoista ja niihin liittyvistä arvoista. Tasapainottelu kytkeytyy vahvasti kysymyksiin Yleisradion yhteiskunnallisesta roolista ja vastuusta julkisen palvelun mediana. Ylen vastuuna nähdään läsnäolo sosiaalisessa mediassa, vaikka samanaikaisesti Ylessä koetaan selvää ristiriitaa alustoihin liittyvien piirteiden ja Yleisradion arvojen, kuten universaalin palvelun, riippumattomuuden ja yhteiskunnan palvelemisen, välillä. Yleisradiossa tiedostetaan alustaistumisen haasteet, ja alustat osin myös ajavat julkisen palvelun mediaa pohtimaan omia arvojaan.

4. Mitä haluatte artikkelillanne sanoa?
Sosiaalisen median alustoihin sopeutumisen ei tarvitse tarkoittaa omasta arvopohjasta luopumista ja alustayhtiöiden toimintaperiaatteiden kritiikitöntä omaksumista. Alustat myös osin tukevat niitä periaatteita, joiden varaan julkisen palvelun media rakentuu: näitä ovat laajojen yleisöjen tavoittaminen ja yhteiskunnallisen keskustelun tukeminen. Yleisradioyhtiöissä on kuitenkin syytä pohtia tarkoin, miten esimerkiksi universaaliutta toteutetaan sosiaalisen median kautta, jotta sosiaalisen median alustojen hyödyntäminen jakelun ja markkinoinnin kanavina ei palvele vain yksittäisten käyttäjien tarpeita vaan luo myös aidosti tilaa yhteiselle julkiselle keskustelulle.

5. Kenen kannattaa lukea artikkelinne?
Artikkeli on mielenkiintoista luettavaa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sosiaalisen median alustojen vaikutuksista media-alaan sekä tähän ilmiöön liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

6. Mikä sai teidät tarttumaan tähän aiheeseen?
Sosiaalisen median alustat ovat muuttaneet mediaympäristöä ja mediaorganisaatioiden toimintaa merkittävästi. On tärkeää, että mediat pohtivat myös omaa rooliaan tässä ympäristössä. Julkisen palvelun medioiden asema on erityisen kiinnostava, sillä verorahoitteisuutensa vuoksi niillä on kannettavanaan myös erilaisia vastuita kuin kaupallisella medialla.

(Lauri Haapanen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.