Suomalaisten luottamus uutismediaan

Suomalaisten luottamus johtaviin valtakunnallisiin uutismedioihin on vahvaa, mutta luottamus uutismediaan instituutiona on heikompaa. Ja vaikka luottamus ei ole merkittävästi heikentynyt 2010-luvun aikana, suhtautumisessa uutismediaan on havaittavissa eriytymistä niin yksilöiden välillä kuin ryhmätasollakin. Nämä ovat keskeisiä havaintoja, joita Markus Ojala ja Janne Matikainen tekevät artikkelissaan Heikentynyttä vai eriytynyttä? Artikkeli on julkaistu Media & viestintä -lehdessä 1/2022.

1. Mihin laajempaan ilmiöön ja keskusteluun artikkelinne liittyy?

Ensinnäkin artikkeli liittyy keskusteluun suomalaisten luottamuksesta mediaan ja sen mahdollisesta rapautumisesta. Suomessa toteutetut kyselytutkimukset ovat viime vuosina tuottaneet varsin ristiriitaista kuvaa asiasta. Toiseksi artikkeli liittyykin siihen, millainen ilmiö luottamus on ja miten sitä voidaan mitata. Usein yleisöjen luottamusta yksittäisiin uutisorganisaatioihin tai mediaan yleensä selvitetään yksinkertaisilla kyselytutkimuksilla, mutta tällöin jää epäselväksi, mihin yleisöt luottavat, kun he sanovat luottavansa mediaan.

2. Mikä on antinne tähän keskusteluun?

Empiirinen antimme on pitkittäisaineistolla tehty kyselytutkimus suomalaisten luottamuksesta uutismediaan. Tarkastelemme 2010-luvulla tapahtuneita muutoksia yleisöjen luottamuksessa sekä suhteessa johtaviin valtakunnallisiin uutislähteisiin että mediaan instituutiona. Erityistä huomiota kiinnitämme eri sosiodemografisten sekä puoluepoliittisesti jaettujen ryhmien välisiin eroihin luottamuksessa mediaan.

3. Mikä on artikkelinne keskeinen argumentti?

Tärkein empiirinen löydöksemme on, ettei suomalaisten luottamus mediaan ole merkittävästi heikentynyt 2010-luvulla. Tulosta voi pitää jokseenkin yllättävänä, onhan mediamaisemassa ja mediankäytössä tapahtunut tänä aikana merkittäviä muutoksia, ja myös erilaiset yhteiskunnalliset jännitteet ovat kasvaneet. Sosiodemografisten ryhmien väliset erot ovat myös pysyneet maltillisina yhteiskunnallisesta eriarvoistumiskehityksestä huolimatta. Luottamus mediaan jakautuu kuitenkin voimakkaasti puoluepoliittisen jakolinjan mukaan. Luottamus mediaan on selvästi heikompaa perussuomalaisten kannattajien keskuudessa verrattuna muiden eduskuntapuolueiden kannattajiin.

4. Mitä haluatte artikkelillanne sanoa?

Yhtäältä sen, että Suomessa ei ole toistaiseksi havaittavissa sen kaltaista luottamuksen heikentymistä uutismediaan kuin monessa muussa länsimaassa. Toisaalta haluamme korostaa, että luottamus mediaan ei ole yksioikoinen ilmiö. Luottamuksen sekä teoreettinen jäsentäminen että empiirinen tutkiminen vaativat jatkuvaa kehittelyä.

5. Mikä sai teidät tarttumaan tähän aiheeseen?

Taustalla on tutkimushanke, jonka käytössä on poikkeuksellisen kiinnostavat aineistot. Ja tietysti aiheen ajankohtaisuus oli tärkeä kannustin aiheen tutkimiseen.

(Lauri Haapanen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.