Populistinen vastamedia haastaa perinteisen journalismin

Artikkelissaan Maahanmuuttovastaisuudesta koronakriittisyyteen: Populistisen vastamedian laajeneva ekosysteemi journalismin näkökulmasta post doc -tutkija Salla Tuomola käsittelee valtavirtajulkisuutta haastavien verkkojulkaisujen ekosysteemiä Suomessa. Niiden kriittinen asenne valtajulkisuutta kohtaan haastaa perinteisen median pohtimaan käytäntöjään: missä määrin vähemmistömielipiteet pääsevät esille valtavirtajulkisuudessa ja kuinka hyvin valtamedia itse toteuttaa journalismin ihanteita? Toisaalta populistisen vastajulkisuuden ydinteemat maahanmuuttovastaisuus, koronakriittisyys ja systeeminvastaisuus eivät ole vieraita valtajulkisuudessakaan, Tuomola muistuttaa, ja ne helposti syrjäyttävät kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien näkemykset. Artikkeli on julkaistu Media & viestintä -lehdessä 2/2023.

Mihin laajempaan ilmiöön ja keskusteluun artikkelisi liittyy?

Artikkeli pureutuu journalismin muutoksessa olevien rajojen määrittelemiseen tarkastelemalla verkossa levittäytyvää populistisen vastamedian ekosysteemiä. Se tarjoaa yhden näkökulman siihen, miten jännitteisessä ympäristössä journalismi nykypäivänä toimii ja millaisia vaikuttamispyrkimyksiä journalismi digitaalisena aikana kohtaa. Verkossa erilaiset sisällöt saattavat entistä herkemmin sekoittua journalistisiin teksteihin, ja ihmisten voi olla vaikea erottaa luotettavaa journalismia muin tarkoitusperin tuotetuista teksteistä. Tämä johtuu siitä, että omaa asiaansa ajavat toimijat jäljittelevät journalististen tekstien ulkoasua saavuttaakseen vastaavan luottamuksen, jota journalismi suuren yleisön mielestä vielä nauttii.

Mikä on antisi tähän keskusteluun?

Tutkimukseni anti koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä esitän katsauksen Suomessa aktiivisesti toimivista populistisista vastamedioista ja kuvaan tarkemmin populistisen vastamedian ekosysteemiä. On huomioitava, että artikkelissa käytetty aineisto on kerätty keväällä 2022, ja tarkasteltu vastamediakenttä elää nopeasti. Tällä hetkellä ekosysteemi voi näyttäytyä jo hieman toisenlaisena. Toisessa osassa tarkastelen, miten populistisen vastamedian juttujen esitystapa ja eettiset säännöt eroavat journalismin ihanteista. Tarjoan siis työkaluja tunnistaa sellaisia keinoja, joita populistinen vastamedia käyttää journalismia matkiessaan.

Mikä on artikkelisi keskeinen argumentti?

Suomalaiseen, antagonistiseen vastajulkisuuteen on kehittynyt populistisen vastamedian ekosysteemi, joka epäilemättä onnistuu kritisoimaan julkisesti suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, yhteiskuntajärjestelmää ja koronatoimia totutuista poikkeavilla tavoilla. Vastajulkisuudessa tässä puheessa kuitenkin korostuvat poissulkevat, rasistiset ja lainvastaiset piirteet.

Keskeinen johtopäätökseni on, että journalistisen median pitäisi pystyä kirjoittamaan vastamedian esiin nostamista aiheista siten, että julkista keskustelua polarisoiva ja kärjistävä vastajulkisuus ei olisi niille ainut kanava. Toisaalta valtamedian tulisi oikoa populistisessa vastamediassa kiertäviä virheellisiä tai tietoisesti demokratiaa heikentämään pyrkiviä sisältöjä.

Mitä haluat artikkelillasi sanoa?

Oman poliittisen agendan vahvistaminen näkyy olevan populistiselle vastamedialle totuuden tavoittelua ja tiedon kriittistä arviointia keskeisempi päämäärä. Tämä kuvaa osuvasti sitä muutosta, joka julkisessa keskustelussa on nähtävissä. Jos ihmisillä ei ole yhteistä käsitystä siitä, miten tietoa ja faktoja tuotetaan tai millaista on luotettava tieto, syntyy keskenään kilpailevia, erilaisille perusteille rakentuvia totuuksia. Tällöin tosiasioista tulee vain mahdollisia mielipiteitä muiden joukossa, mikä johtaa siihen, että yhteisöt voivat itse päättää, mikä on totta ja mikä ei.

Kenen kannattaa lukea artikkelisi?

Artikkeli jatkaa tieteellistä keskustelua populistisesta vastamediasta Suomessa, joten se sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille tutkijoille. Se antaa ajattelemisen aihetta kuitenkin myös tavallisille kansalaisille, jotka seuraavat uutisia erilaisista lähteistä ja pohtivat uutisoinnin luotettavuutta. Toivon mukaan artikkeli tarjoaa myös konkreettisia työkaluja tunnistaa sellaisia tekstejä, jotka muistuttavat journalismia mutta joita ei ole kirjoitettu journalismin periaatteita noudattaen.

Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen?

Tutkimus on jatkoa väitöstutkimuksessani käsittelemälleni vastajulkisuusteemalle. Halusin tarkastella laajemmin suomalaiseen verkkoympäristöön kehittynyttä antagonistista vastajulkisuutta, josta esitetään voimakasta kritiikkiä journalistista mediaa kohtaan imitoimalla kuitenkin sen toimintatapoja. Tämä ristiriitainen dynamiikka kiinnostaa minua, sillä haluaisin tavoittaa niitä tyytymättömyyden juurisyitä, joista tarve tämäntyyppiselle vastajulkisuudelle kumpuaa. Lisäksi halusin avata konkreettisesti niitä tekijöitä, jotka erottavat populistisen vastamedian sisällöt journalististen periaatteiden mukaan toimitetuista jutuista.

(Ville Manninen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.